Voblery pre rôzne taktiky lovu na prívlač

Voblery pre rôzne taktiky lovu na prívlač

Voblery sú pre každého prívlačiara veľmi mocnou zbraňou v súboji s dravými rybami, preto treba, aby sme o vobleroch vedeli všetko. Naše znalosti z nás spravia tých najúspešnejších lovcov - v článku sa dozviete, aké voblery sú určené na rôzne taktiky lovu na prívlač.

Plávajúce voblery


Používam ich logicky v období, keď sa ryby zdvihnú za potravou (hlavne rybkami), aktuálne sa vyskytujúcou na hladine a tesne pod ňou. Ako prvé nasadzujem pstruhové špeciály typu belička, jalček, hlaváč či ostriežik. Tieto wobleríky pstruhom najviac pripomínajú tvarom, odtieňom a pri správnom vedení aj pohybom ich obľúbenú potravu. Pokiaľ lovím na tokoch, tak je technika lovu rozmanitejšia v závislosti na charaktere daného úseku. Zaleží hlavne na tom, či je voda prúdivá alebo menej prúdivá, plytká, hlboká, či sú tam otvorené pláne, splavy, spätné prúdy, prekážky, porasty, či lovím z brehu alebo z vody. Podľa toho sa rozhodnem pre niektorú z opísaných techník, vyberiem osvedčený wobler a začnem s lovom.

Pre techniku lovu s plávajúcimi woblermi platí mnoho z toho, čo som opísal v predchádzajúcich všeobecných častiach o love na tokoch a vodných nádržiach. Lov na prívlač so Sbirom na stojatých vodách som opísal už v predošlej samostatnej časti seriálu a nebudem ho viac rozvádzať. Jeho použitie má v spojitosti s plávajúcim woblerom výhodu v dĺžke dohodu a u potápavej verzii tohto nosiča v tom, že dokážem viesť plávajúci wobler tesne nad dnom ale aj v stĺpcoch nad ním (v závislosti na dĺžke nadväzca) počas celého ťahu.

 
voblery

Overené japonské woblery Yuwaku (zľava 1-4), pravé dva woblery zľava sú Quantum Specialist
 
 

Plávajúce woblery s „hlbokopotápavou lopatkou“


Dá sa povedať, že tento názov som si tak trochu vymyslel, lebo vyjadruje ich hlavný účel použitia, a to je lov v hlbších stĺpcoch vody. Oproti potápavým majú výhodu v tom, že ich hlavne pri sklopenej špičke prúta a rýchlejšom prvotnom ťahu dostanem rýchlejšie ku dnu ako napríklad u potápavých. Tvarovo sú lopatky rôzne, predĺžené, široké či užšie. V zásade však majú príchytné očko umiestnené v ich telese v rôznych vzdialenostiach od hlavovej časti. To umožňuje dostať ich do rôznych hĺbok a navyše dodáva wobleru charakteristický dráždivý kmit, omnoho agresívnejší ako u ostatných woblerov. Ten dokážem navyše zatraktívniť občasnými zášklbmi špičkou prúta. Rovnako ako u ostatných nástrah, aj pri tejto zvyknem často meniť pophyb a hĺbku ponoru zmenou polohy prúta zhora nadol a naopak.

Podobne, ako je to pri použití plytko plávajúcich woblerov, aj u tohto modelu sa dá dosiahuť veľmi účinný sínusoidný pohyb. Ten je však vďaka uvedenej lopatke a možnosti dosiahnutia väčšej hĺbky ďaleko výraznejší a má väčšie rozpätie. Vertikálna práca s takýmto woblerom ako aj jeho stúpanie trvajú podstatne dlhšie a pstruhy zaútočia naň aj z väčšej hĺbky.

Ak sa dravce zdržujú pri dne, snažím sa ho dostať do maximálnej hĺbky a zotrvať v nej čo najdlhšie. Vyžaduje si to maximálne sklopenú polohu prútu a rýchlejšie navíjanie. Pokiaľ zistím, že to nefunguje a som bez záberu, tak zmením chod woblera a začnem počas ťahu prelovovať väčší stĺpec vody. Je to kombinácia vertikálnej a horizontálnej práce, pohybu. Po počiatočnej spodovej práci nechám wobler vystúpať po určitú výšku a mnohokrát až ku hladine. Tento postup počas navíjania viackrát opakujem. Pokiaľ chcem loviť v hornom stĺpci vody, tak tomu musím prispôsobiť techniku lovu. Prút držím v hornej polohe a zároveň prispôsobím rýchlosť navíjania, ktorá je o dosť pomalšia ako v predošlom prípade. Pokiaľ by som prút nemal v uvedenej polohe a navíjal príliš rýchlo, dostal by som nástrahu do väčších hĺbok, ako som zamýšľal. Aj pri tomto spôsobe lovu často mením rýchlosť navíjania (v pomalšom tempe) a ešte častejšie pridávam zášklby špičkou prútu, hlavne po vystúpaní woblera na hladinu a po opätovnom ťahu (ide o tzv. nakopnutie). Vďaka tejto technike lovu a agresivite tohto modelu dokážem byť často úspešnejší ako pri použití inej techniky a nástrahy.

Ďalšou veľkou výhodou tejto verzie woblera je pri love na tokoch to, že ich viem akoby zaseknúť, pristaviť v určitej hĺbke a nechať prúd vody nech sa s ním pohráva. V takýchto prípadoch nástrahu pridŕžam a potom pomaly a postupne priťahujem k sebe. Ja to nazývam popoťahovanie. Napadlo mi to vtedy, keď som neraz pozoroval, ako sa rybky správajú pri prechodoch prúdov vody. Boli to pomalé, postupné sťaby poskakovania proti prúdu, ktorý ich občas strhol dolu, hore či do strany. To sú práve tie momenty, na ktoré dravce striehnu. A presne tento pohyb sa snažím imitovať mojou umelou rybkou.

 
voblery Butcher od Salma

Woblery Salmo Butcher v rôznom prevedení - plytko potápavé woblery (malá lopatka) a hlboko potápavé woblery - veľká lopatka
 

Woblery vznášajúce

Doslovný preklad anglického slova suspending je zavesenie, čo v prenesenom význame slova znamená, že táto verzia woblera nie je určená pre vyložene povrchový lov ani spodový, ale pre lov v určitej ustálenej hĺbke pod hladinou. Práca s týmto woblerom je dosť podobná ako u plávajúceho, ale predsa sa len trochu líši jednou vlastnosťou. Viem ho dostať („zavesiť“) do požadovanej hĺbky, v ktorej ideálne pracuje počas celého ťahu. Nemá až také výkyvy ako plávajúca verzia. Po jeho nahodení a prvých rýchlejších otočkách kľukou navijaka ho dostanem do zvolenej požadovanej hĺbky (podľa modelu, jeho veľkosti a hmotnosti to môže byť rôzne, napr. u Stinga 6 cm je to pri prívlači do 1 m a pri trolingu 2 m). Pre zatraktívnenie jeho rovnomerného chodu však častejšie pridávam silnejšie šklbnutia prútom. Požadovanú hĺbku viem regulovať aj sklopením či zdvihnutím prútu. Veľmi prospešná je aj pri tejto verzii zmena rýchlosti navíjania.

   

Potápavé woblery

Táto verzia, ako už z názvu vyplýva, je určená pre lov v spodných stĺpcoch vody a tesne nad dnom. Práca s nimi je podobná ako s plávajúcimi, ale viem ich využiť aj pri love v horných stĺpcoch (so zdvihnutým prútom), podobne ako plávajúce woblery s „hĺbkovou lopatkou“. V takýchto prípadoch sa snažím mať vlasec čo naviac dopnutý. Ťah je plynulejší a rýchlejší, s pridaním častejších zášklbov.

Pokiaľ chcem preloviť hlbšie partie, nechám wobler klesnúť až po zvolenú hĺbku. Tá môže byť rôzna v závoslosti na horizontálnej polohe prúta a frekvencie navíjania. Pre spodový lov však používam skôr spomenuté plávajúce - „hlbokopotápavé“ modely, pokiaľ to umožňuje ich maximálna hĺbka ponoru. Ak tomu tak nie je, siahnem práve po potápavom wobleri. Po nahodení ho nechám klesnúť na dno, sklopím špičku a urobím niekoľko rýchlejších otočiek, aby som dopol vlasec a potom pokračujem v navíjaní. Striedam pri tom rýchlejšie a pomalšie tempo, polohu prútu mením iba zo strany do strany s pridaním kratších zášklbov. Pokiaľ dravce nereagujú tesne nad dnom, zdvihnem prút a prelovujem o niečo vyššie stĺpce. Potápavé woblery často využívam aj pre povrchový lov na tých miestach, kde z brehu nedokážem do požadovaného miesta dohodiť ľahšími plávajúcimi woblermi.

   

Woblery - napodobneniny hmyzu

Zvláštnou kategóriou woblerov sú imitácie rôzneho hmyzu (vrátane ich larválneho štádia), ako sú chrústy, včely, osy, cvrčky, koníky..., ale napr. aj napodobneniny žubrienky. Vyrábajú sa v plávajúcej verzii a v hlavovej časti majú osadené malú vodiacu lopatku. Hodia sa hlavne na lov pstruhov na tokoch, aj keď sa dajú určitých podmienok využiť aj pre lov na VN.

Technika lovu sa oproti ostatným typom líši hlavne v spôsobe ich vedenia. Po nahodení wobleríka tesne nad predpokladané stanovište pstruhov ho nechám voľne splavovať dole prúdom. Vždy dbám na to, aby som mal vlasec dopnutý, nástrahu nestrácal z očí a mal ju neustále pod kontrolou. Veľa pritom záleží na vzdialenosti a sile prúdu. Počas splavovania občas myknem špičkou prúta, využívajúc prácu zápästím. Ide mi pro tom o to, aby som čo možno najvierohodnejšie napodobnil chaotický pohyb do vody popadaného hmyzu, ktorý unáša prúd vody a ktorý sa z nej snaží všemožne dostať von. Pri tejto technike držím prút v strednej až maximálne hornej polohe, pričom mám počas lovu ruky zdvihnuté.

Tieto malé wobleríky majú výhodu aj v tom, že okrem uvedenej techniky sa dajú použiť aj tie, ktoré uplatňujem pri klasických plávajúcich modeloch. Pokiaľ nezaberá uvedená „splavovacia“, tak počas sťahovania nástrahy pridám trochu plynulejšie navíjanie, sklopím špičku a wobler vediem viac pod hladinou (podľa možností ponoru daného modelu). V tomto prípade ho nenahadzujem len smerom proti prúdu, ale aj spôsobom do vejára, na šírku a v neposlednom rade ho na mnohých úsekoch nechám voľne splavovať k predpokladanému stanovišťu pstruhov. Až potom začnem s navíjaním. Rýchlosť je závislá od sily prúdu. Uvedené napodobneniny hmyzu zvyknem používať aj aj na VN, a to aj pri love z člna. Zvyčajne to robím tak, že nástrahu vypustím, odveslujem na 70 - 100 m a potom sťahujem k sebe, pričom častejšie striedam plynulý a prerušovaný ťah s viacerými zášklbmi.

   

Bezlopatkové (jerkové) woblery

Tento typ woblerov sa vyrába v malých rozmeroch a je určený pre povrchový lov pstruhov (aj keď sa vyrába hlavne v potápavej verzii), ostriežov a jalcov hlavne na menších tokoch. Charakterický je svojim tvarom pripomínajúcim rybiu mlaď a hlavne tým, že nemá lopatku. Tým je dosť jasne predurčená aj technika lovu a vyžaduje si použitie čo najjemnejšieho ultraľahkého náčinia a techniky lovu. Tá je výrazne rozdielna ako u ostatných woblerov.

Túto ľahučkú miniatúru (do 2,5 cm a 1,5 g) po nahodení nechám ďalej splavovať až k predpokladanému miestu s výskytom pstruha. Potom ju začnem priťahovať za skoro až neustáleho mykania špičkou prútu, čím doshiahnem tzv. skackanie podobné pohybom rybej mlade, prekonávajúcej prúdivé úseky tokov. Navíjanie a ťah len občas preruším, wobler nechám na chvíľu strhnúť prúdom vody a následne pokračujem v ťahu. Veľmi prospešná je pri tom aj vertikálna aj horizontálna zmena polohy prútu. Aj pri tejto technike lovu je veľmi dôležitá precízna práca zápästím.

 

Náš tip:

Výbavu na lov dravcov si môžete zaobstarať v najväčšom slovenskom rybárskom e-shope Háčik.sk. Od nástrah, či už gumenných, rotačiek, blyskáčov a voblerov, až po podberáky, prívlačové navijaky a prúty na pstruhy, až po broďáky atď.

 

 

 

 

 

055 / 6771666

info@azrybar.sk

Navrch stránky